Test: ADHD - Testa ditt barn

Testa om ditt barn har ADHD, koncentrationsstörningar, svårt med impulsstyrning. ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), benämnas också hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Det finns tre stycken grundläggande symptom vid ADHD ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.


Det medför att en person med ADHD har svårt att själv styra och kontrollera sin uppmärksamhet, att koncentrera sig på en och samma uppgift under längre tid. Observera att ADHD och andra psykiatriska diagnoser kräver en utredning.

På Comunicera använder vi oss alltid av intervjuer eller observationer för att kartlägga symptom eller beteenden hos de barn som utreds. För att få en så fullständig bild som möjligt av individens sätt att fungera kompletterar vi alltid med information från andra i närmiljön, det kan vara från barnets lärare eller annan personal som barnet haft flitig kontakt med.


För att en utredning skall vara meningsfull och ha en terapeutisk eller behandlingsförberedande funktion är det också viktigt att värdera om det finns andra orsaker till ouppmärksamhet och/eller överaktivt beteende, samt undersöka om personen har någon samsjuklighet/komorbiditet. När du gör detta testet tänk på att symtomens svårighetsgrad ställs i proportion till ålder och utvecklingsnivå och skall ha varit uppfyllda under minst sex månader

Detta test har designats för att mäta om ditt barn har ADHD.

  • Testet är anpassat för barn och ungdomar, företrädesvis för pojkar.
  • Det innehåller 15 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Upplever du att ditt barn har svårigheter med sin uppmärksamhet eller att avsluta de sista detaljerna i en uppgift eller ett projekt?
Ja
Nej

Upplever du att ditt barn har svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter som kräver stillasittande och tålamod?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att din barn har svårt att lyssna på direkt tilltal?
Ja
Nej

När du jämför med andra barn tycker du att ditt barn är mycket mer lättdistraherad av yttre stimuli än andra barn?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att ditt barn har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter?
Ja
Nej

Upplever du att ditt barn ofta tappar bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, böcker, pennor eller verktyg) Obs! Notera att det skall ställas i relation till barnets ålder?
1 gång i veckan
Mer än 1 gång i veckan
Sällan

Upplever du att ditt barn ofta pratar överdrivet mycket eller byter fokus snabbt?
Ja
Nej

Har ditt barn har svårt att vara stilla med händer eller fötter eller att kroppen spritter på ett okontrollerat sätt?
Ja
Nej

Har du av lärare fått höra att ditt barn lämnar sin plats i klassrummet, eller att barnet är stökigt där det kan förväntas att barnet skall sitta stilla en längre stund?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att ditt barn ofta springer omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du ofta att ditt barn undviker, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete, läxor eller enklare hushållsuppgifter)?
Ja
Nej

När du jämför med andra barn upplever du att ditt barn är mer "på språng" eller "går på högvarv"?
Ja
Nej

Upplever du att ditt barn väldigt ofta kastar ur sig svar på frågor eller avbryter innan motparten pratat färdigt?
Ja
Nej

Har ditt barn har svårt vänta på sin tur?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att ditt barn ofta har svårt att fungera i det sociala samspelet genom att avbryta eller inkräkta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)?
Ja
Ibland
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011